Poproś o wycenę

Projekty europejskie

 

WIRELESS INSTRUMENTS sp. z o.o. realizuje projekt, który zakłada realizację prac rozwojowych w zakresie opracowania przemysłowej komputerowej mikro płyty głównej dedykowanej do radiowych zewnętrznych urządzeń telekomunikacyjnych 5G/ LTE/ IoT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Grantu w ramach projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, typ 1.2.B.b Usługi dla przedsiębiorstw „Bon na innowacje”.

Przedsięwzięcie dotyczy opracowania przemysłowej komputerowej mikro płyty głównej dedykowanej do radiowych zewnętrznych urządzeń telekomunikacyjnych 5G/ LTE/ IoT.
Rezultaty przeprowadzonych prac rozwojowych doprowadzą do powstania produktu o nowych i unikalnych cechach, które generują szereg korzyści i nowych funkcjonalności dla przyszłych użytkowników.
Płyta będzie pierwszą ogólnie dostępną mikro płyta główną projektowaną specjalnie do zewnętrznych radiowych rozwiązań telekomunikacyjnych w sieciach 5G/LTE/IoT.

 

Wartość projektu: 160.000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  135.000,00 PLN

 

Utworzenie działu logistyczno – eksportowego

Całkowita wartość projektu: 199 678,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 137 989 PLN

Okres realizacji: 2017-11-02 do 2018-03-31

Głównym celem projektu jest wzmocnienie ekspansji firmy na rynkach zagranicznych. Celem szczegółowym jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez utworzenie działu eksportowo - logistycznego. Cele zostaną osiągnięte poprzez reorganizację miejsc pracy oraz zakup wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania nowego działu.

Zrealizowanie projektu pozwoli firmie na obsługę większej liczby klientów zagranicznych, pozyskanie nowych kontraktów i utrzymanie obecnych relacji biznesowych, co zgodne jest z przyjętą długoterminową strategią rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Wdrożenie efektywnej energetycznie linii produkcyjnej anten telekomunikacyjnych

Całkowita wartość projektu: 453 397,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 239 600,40 PLN

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.12.2017

Przedmiotem projektu jest wdrożenie bardziej efektywnie energetycznie linii produkcyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup maszyn i urządzeń: wtryskarki, sprężarki i układu chłodzenia. Odbiorcą projektu jest spółka Wireless Instruments, która dzięki realizacji inwestycji podniesie swoją efektywność energetyczną. Redukcja zużycia energii przez linię produkcyjną wyniesie 41,06% w stosunku do stanu obecnego.

Dzięki temu, że firma osiągnie oszczędności w kosztach zmiennych, będzie mogła elastyczniej kształtować politykę cenową i efektywniej konkurować na rynku globalnym.

 

Poniedziałek, 8 maja 2023

Wireless Instruments is excited to introduce our new line of outdoor antennas, operating within the impressive wide band frequency range of 600MHz to 6000MHz.

Poniedziałek, 13 lutego 2023

Wireless Instruments proudly announces that it has been honored with the highly coveted Forbes Diamonds 2023 award. This prestigious accolade serves as a testament to the company´s unwavering dedication to achieving remarkable growth and success in today´s competitive business landscape.